Utvidet garanti ved knust glass

Hei – og takk for at du har kjøpt Utvidet garanti mot knust glass. Her finner du informasjon om hva som inngår i tjenesten. Vi håper du vil bli fornøyd med ditt nye produkt.

Garanti ved knust glass – dette inngår i avtalen:

  • Nytt produkt med likeverdige eller bedre spesifikasjoner
  • Ingen egenandel
  • Ingen aldersfradrag
  • Gjelder i hele verden

Dette gjør du ved en skade:

  1. Du registrerer skaden enkelt ved å sende mail til kundeservice@xplora.no
  2. Vi gjør en vurdering av skaden. Dersom skaden faller inn under vilkårene for “Utvidet garanti ved knust glass”, får du en ny XPLORA av samme eller nyere modell.
  3. Ditt nye produkt leveres til deg per post.

VILKÅR FOR TJENESTEN “Utvidet garanti ved knust glass”

Gjelder fra 01.10.2019

1. Hvilket produkt omfattes av avtalen?

Tjenesten kan kun tegnes samtidig med kjøp av XPLORA telefonen på våre nettsider. Garantien gjelder kun for det produktet som er angitt på kjøpskvitteringen.

2. Hvem gjelder avtalen for?

Garantien gjelder for den opprinnelige kjøperen og brukeren av XPLORA, eller for en annen person som senere har kjøpt produktet. Kunden er innforstått med at kommunikasjon kan skje via de kontaktalternativene som garantitakeren har tillatt ved å oppgi dem ved tegning av avtalen. Det er kundens ansvar å opplyse om riktige kontaktopplysninger.

3. Hvor gjelder avtalen?

Avtalen gjelder i hele verden. Erstatningen gis i Norge.

4. Når gjelder avtalen?

Avtalen gjelder fra tegningsdato.

5. Avtalen omfatter

Avtalen omfatter knust glass med unntak av forsettlig skade.

6. Egenandel

Det er ingen egenandel ved skade. Kunden dekker selv porto for innsendelse av skadet produkt.

7. Grov uaktsomhet og forsett

XPLORA produktet skal behandles og oppbevares med normal aktsomhet, slik at skade så langt som mulig forhindres. Eksempelvis må produktet ikke brukes i situasjoner der risikoen for skade er åpenbar.

8. Erstatningsbestemmelser

Ved erstatningsberettiget skade gis erstatning for kostnaden, begrenset oppad til produktets gjenanskaffelsesverdi på skadetidspunktet. Det gis erstatning i form av et identisk produkt eller, om ikke et slikt produkt kan fremskaffes, et produkt med tilsvarende spesifikasjoner som det skadede produktet.

Ved erstatning med nytt produkt, føres gjenstående avtaleperiode over på det nye produktet. Det gjøres ikke fradrag for verdireduksjon på̊ grunn av alder og bruk. Det gis ikke kontanterstatning.